B K R O Barn

Barn och Kvinnorätts organisationen Kraft Force

F A K T A

Det borde vara en självklarhet att varje barn skall få vara tryggt, älskat och respekterat. 

Men dessvärre är det inte så. Alltför många barn växer upp under otrygga förhållanden och barnfattigdomen ökar. 

Den materiella tryggheten är inte längre en självklarhet för ett barn att ha. Alltför många familjer lever under existensminimum. 

Och i otrygga ekonomiska tider skapas det ännu mer otrygghet. 

Sexuell utsatthet är tyvärr alltför vanligt ännu, mobbing och kränkningar  hör också till det vanliga. 

I synnerhet för barnen, som redan står utanför och ser på. 

För alla dessa barn och ungdomar finns B K R O Barn till för.


Barn i Sverige och övriga världen domineras alltför ofta med våld och hot. Detta är dessvärre ett av världens största problem. Barnen hamnar automatiskt i underläge pga att de är mindre och kan därför inte hävda sina rättigheter gentemot dom vuxna.

Men vi kommer här att belysa era rättigheter. Och vi använder oss åter av barnkonventionen.

FN:s konvention om barnets rättigheter gäller för alla barn i Sverige. Några av artiklarna i konventionen är särskilt aktuella för barn som misstänks vara utsatta för brott:


Artikel 1


Ett barn - det är varje människa under 18 år.


Artikel 2


Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.


Artikel 3.

 
Barnets bästa ska alltid komma i första rummet.


Artikel 12


Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse ska komma i första rummet. Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras.


Artikel 19


Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar och andra vårdnadshavare.

F A C T S

Children in Sweden and the rest of the world too often dominated by violence and intimidation. This is, unfortunately, one of the world's biggest problems. Children are automatically at a disadvantage because they are smaller and therefore can not assert their rights against the adults.

But we come here to highlight your rights. And we use again by the CRC.

UN Convention on the Rights of the Child applies to all children in Sweden. Some of the articles of the Convention are particularly relevant for children suspected of being victims of crime:Article 1.
A child - it's every man under 18 years old.


Article 2.
All children have the same rights and equal value. No one may be discriminated .

Article 3.

The child's best interests must always come first.

Article 12.

The child has the right to express their opinion in all matters affecting it. When the courts and authorities dealing with cases affecting the child, the child must be heard and the child's interests must come first. The child's right to freedom of thought, conscience and religion shall be respected

Article 19.
The child has the right to be protected from physical or mental violence, neglect or exploitation by parents and other caregivers.


Many children in Sweden and around the world is exploated.

It should be obvious that every child should have to be safe, loved and respected. 

But unfortunately it is not so. Too many children grow up in a precarious situation, and child poverty is increasing. 

The material security is no longer a matter of course for a child to have. 

Too many families live below the poverty line. And in precarious economic times creates even more insecurity. 

Sexual victimization is unfortunately all too common yet, bullying and harassment is also among the ordinary. 

Especially for the children, who already stands outside and watches. For all these children and adolescents are B K O Barn.

Never hesitate to contact us.H J Ä L P

Hjälp finns alltid att få och du är aldrig ensam!

BUP


Som är barn och ungdomspsykiatriska mottagningen som finns i varje landsting över hela Sverige.


B K R O Barn


Hos oss kan du också vända dig om du vill ha hjälp i form av stödsamtal eller juridisk hjälp.


Skolan


Genom skolan kan du få hjälp genom lärare, skolpsykolog eller skolkurator.


BRIS


Organisationen barnens rätt i samhället som också har en jourtelefon.
B K R O Barn kan hjälpa dig.


Vi kan hjälpa dig med stödsamtal och juridisk rådgivning och även vara ditt ombud. Du får en kontaktperson som du kan nå 24/7 om du vill och behöver.

Vi erbjuder också fritidsaktiviteter varje månad på flera orter i Sverige, där ingenting kostar. För vi anser att alla barn och ungdomar skall få rätt till ett rikt fritidsliv.H E L P

B K R O Children can help you.

We can help you with counseling and legal advice and also be your agent. You will get a contact person and you can reach us 24/7 if you want and need.

We also offer recreational activities every month in several locations in Sweden, where nothing costs. For we believe that all children and young people should have the right to a rich leisure life.

So therefor, let us be your voice.